بررسی شبهه ی ضد انقلاب پیرامون حکومت شاه و جمهوری اسلامی،و پاسخ مستدل و تاریخی به شبهات مطرح شده
لطفا تا میتوانید این مطلب را نشر دهید تا این شبهه خنثی شود

متن شبهه
ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﭘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﺩﻳﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﺳﻼﻡ
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻴﺨﻮﻧﺪﯼ؟
...ﭼﺮﺍ
ﻣﮕﻪ ﻣﺴﺠﺪﻧﻤﻴﺮﻓﺘﯽ؟
...ﭼﺮﺍ
ﻣﮕﻪ ﻣﻜﻪ ﻧﻤﻴﺮﻓﺘﯽ؟
...ﭼﺮﺍ
ﻣﮕﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺗﻜﻴﻪ ﻭﺩﺳﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩ؟
... ﭼﺮﺍ ﺑﻮﺩ
ﻣﮕﻪ ﺯﻧﺖ ﺣﺠﺎﺏ ﻧﺪﺍﺷﺖ؟
... ﭼﺮﺍﺩﺍﺷﺖ
ﻣﮕﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﺪﻧﺒﻮﺩ
...ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺪﺑﻮﺩ
ﻣﮕﻪ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻣﺤﻠﺘﻮﻥ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ؟
... ﭼﺮﺍﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ
ﻣﮕﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻴﺸﺪ؟
... ﭼﺮﺍ ﻣﻴﺸﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺐ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ ﺍﻳﺠﺎﺩﻛﺮﺩﻳﺪ؟
ﻛﻤﯽ ﺩﺭﻧﮓ ﻛﺮﺩ ﻭﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﻮ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺣﺞ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻭ ﺍﺯﻛﺮﺑﻼ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯﺣﺠﺎﺏ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﻭ ﺍﺯﭼﺸﻢ ﻫﻴﺰ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ
ﺩﺭﻓﻐﺎﻥ . ﻧﺰﻭﻝ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻦ !
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟ ﻣﺴﺎﺟﺪﺧﺎﻟﯽ ﻭ
ﭘﺎﺭﺗﻴﻬﺎﯼ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﺍ؟ ﺷﺎﻩ ﻏﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩ؟ﭼﻘﺪﺭ؟ ﺟﺎﻥ
ﺑﭽﺖ ﭼﻘﺪﺭﺧﻮﺭﺩ ﭼﻘﺪﺭﺑﺮﺩ؟ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ
ﭘﻮﻝ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻣﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪﺵ ﻫﻤﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺁﺧﻮﻧﺪ
ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ!
ﭘﺪﺭ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺴﯽ ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻢ ﺣﺮﻓﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺍﺩﺏ
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﺟﺎﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺩﻳﮕﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﺭﯼ ﻛﻨﻴﻢ ﭘﺪﺭ . ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ
ﻣﺎﻓﻘﻂ ﺫﻟﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﻼﻛﺖ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﻴﺎ . ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ !
ﺑﺮﮔﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﺎ

پاسخ به شبهه
آری،آن زمان نماز میخواندیم،
ولی باید برای شاه و درباریان هم سر تعظیم فرود می آوردیم!
مگر شاه خدا بود!
مگر غیر از خدا کس دیگری هم شایسته ی تعظیم است؟

آن زمان مسجد و مکه میرفتیم،
ولی مگر به احکام  صاحب همان مسجد و مکه ای که خدا بود عمل میکردیم،
مگر صاحب همان مسجد و مکه نگفته است که نباید حاکم ظالم و طاغوت را قبول کنید و بلکه باید قیام کرده و او را به زیر بکشید،
مگر در زمان همان شاه ملعون ده ها هزار نفر از جوانان ما تنها به جرم راهپیمایی قتل عام نشدند،
از قتل عام ۱۲ هزار نفر از مردم سرزمینم در روز ۱۷ شهریور برایت بگویم!
یا از قتل عام ۱۰ هزار نفری مردم وطنم در روز ۱۵ خرداد!
و صدها قتل عام دیگری که شاه ملعون مردم و جوانان وطنم را کشت!
مسجد و مکه بروی ولی به فرمان صاحبخانه عمل نکنی چه فایده!
زیر پرچم حاکمی ظالم و ستمگر باشی چه فایده!

محرم و تکیه هم بود!
ولی محرم و تکیه برای که بود؟
برای عزاداری چه کسی بود؟
محرم و تکیه مگر غیر از زنده نگه داشتن یاد حسین بن علی بود؟
حسینی که یک تنه با ۷۲ یار خود در برابر لشکر ۳۰ هزار نفری یزید ایستاد و سر تعظیم در برابر شاه ظالم زمان خودش فرود نیاورد…
پس اگر قرار باشد که ما محرم و تکیه داشته باشیم و سر تعظیم در برابر شاه ظالم زمان خودمان فرود بیاوریم چه محرم و تکیه ای است!!!

اما اگر زنان وطنم حجاب داشتند(البته افراد معتقدشان)،
از ایمان خودشان بود،
وگرنه که رضا خان ملعون با زور و محمد رضا با کاواره و ترویج فحشا تمام تلاش خود را برای برداشتن چادر از سر زنان سرزمینم به کار بستند!

اگر نزول در بین مردم بد بود،
به خاطر ایمان و تقوای مردم و در بین مردم بد بود،
به شاه ظالم و حکومت طاغوت آن زمان چه مربوط!

گفته ای ناموس محلمان حرمت داشت!
شوخی جالبی بود…
احتمالا منظورت همان ناموسهای وطنم هستند که در کاواراه ها و در آغوش مردان مست بودند؟
همان کاواره هایی که با مجوز رسمی حکومت شاه در حال فعالیت بودند؟
یا نکند منظورت آن ناموس وطنم است که در آغوش مستشاران آمریکایی بودند و...
اینگونه ناموس وطنم حرمت داشت!!!
پس حکومت ظالم و کثیف و مفسد شاه چه غلطی میکرده است؟؟!!

گفته ای صدای اذان از رادیو پخش میشد،
بله پخش میشد،
در زمان معاویه هم بر منابر مساجد اذان میگفتند،
ولی چه کسی است که نداند اینها همه نقشه ی معاویه بود برای مسلمان جلوه دادن خود،تا بتواند بر مسند قدرت بماند…
اما اذان منابر حکومت معاویه کجا و اذان منابر حکومت مولا علی کجا…

اما اگر امروز و در حکومت جمهوری اسلامی مشکلاتی در جامعه هست،باید برای حل مشکلات تلاش کنیم،
نه اینکه با بزک کردن دوران ننگین پهلوی سعی در زیبا نشان دادن آن دوران و ضربه زدن به حکومت اسلامی داشته باشیم،

در آن زمان فساد و فحشا و کاواره آزاد بود،
ولی اکنون خیر...
در آن زمان نزول آزاد بود،
ولی طبق قانون جمهوری اسلامی ممنوع است(بحث بانکها هم به صورت مضاربه است که حکم شرعی آن با نزول تفاوت داشته و نزول محسوب نمیشود،بیشتر تحقیق کنید تا اینگونه سطحی نظر ندهید)...

در جیب آخوند چه رفته است؟

تو مشکلت جیب آخوند است و یا صحبتهای او و مسایلی که از اسلام بیان میکند؟

حرف دلت را بزن،

مشکل تو نه آخوند و نه جیب اوست،مشکل تو با اسلام است،منتها چون میترسی حرف دلت را

بزنی،مدام به آخوند گیر میدهی…

میگویی آخوند در ناز و نعمت است،جیبش پر است؟

بی زحمت یک سر به شهر قم برو،

شهری که بیشترین روحانیون کشور را در خود جای داده است،

با چشمانت ببین زندگی سخت مالی روحانیون رو…ببین مشکلات فراوان مالی و زندگی های

محقرشان را...

چند آخوند ثروتنمند در شهر و دیارت دیده ای،پنداری تمام این جماعت اینگونه اند؟

خیر،سری به قم بزن و خود با چشمانت حقیقت را ببین،

البته اگر به دنبال حقیقت هستی!

آری ،
به فرزندت بگو،
حقیت را بگو،
از هشت سال دفاع مقدس و ایستادگی مردان و جوانان وطنم بگو،
که به فرمان ولی فقیه خویش عازم جبهه ها شدند ،
تا ناموس و وطن شیعه در امان باشد...

از بسبجیانی بگو که شبهای عملیات بر روی مین ها رفته و پر پر شدند و پاهایشان قطع شد،
تا امروز تو و همسال تو ساپورت پایتان کنید و به حکومت اسلامی و بسیجیان توهین کنید...
آری از ایستادگی ما در برابر دنیای استکبار بگو،
بگو که در برابر استکبار(و نه تمام دنیا)ایستاده ایم و همچون حکومت ملعون پهلوی زیر بار ظلم نمیرویم…
همچون حسین ع ایستاده ایم و امان نامه های ظلم و شرک را امضا نمیکنیم…
ما از نسل عاشوراییم،
شما را نمیدانم...!!!
بگو به فرزندت که حماس و حزب الله یک تنه در مقابل کشوری جعلی به نام اسراییل ایستاده اند…کشوری که ادعا میکند قدرتمندترین ارتش خاور میانه را داراست...بگو به فرزندت که هم حماس و حزب الله گویند و هم تمام جهان،که تنها با حمایت جمهوری اسلامی اینگونه در برابر رژیم جعلی اسراییل ایستاده اند...
بگو به فرزندت که در هشت سال دفاع مقدس با تاسی از فرهنگ عاشورا در مقابل شرق و غرب و تمام جهان ایستادیم و در کمال ناباوری حتی یک وجب از خاک خود را ندادیم و برای اولین بار در ۲۵۰ سال اخیر چنین اتفاقی رقم خورد...
بگو به فرزندت که به خاطر آنکه دم از حکومت دینی میزنیم،
جهان استکبار با ما سر ناسازگاری برداشته که مبادا برای جهان الگو شویم...
آری،
به فرزدنت بگو،
ولی حقیقت ماجرا را...
نه آنچه خود حقیقت میپنداری...

نوشته شده توسط:
بسیجی گمنام


موضوعات مرتبط: دلنوشته ها

تاريخ : پنج شنبه هفتم اسفند 1393 | 16:44 | نویسنده : ..... طلبه حقیر | 5 نظر یاور
       

.: Weblog Themes By KHBT :.